Cheeky Greek $16

Chicken, Cheese, Olives, Tomatoes sauce, Feta, Mozzarella & Oregano

Lamacun$16

Ground Lamb, Tomato sauce, Peppers, Oregano & Spices

Steak Frites $17

Steak, Cheese, Tomato sauce, Onions & Potatoes

Ratatouille $16

Squash, Zucchini, Olives, Onions, Tomato sauce, Feta, Cheese & Oregano